BD Fisk verkar för återvinningsbara förpackningar framställda på ett hållbart sätt.

De flesta av våra vakuumförpackningar är tillverkade av biobaserat material, nämligen sockerrör. Funktionen med en vakuumförpackning är att skapa en syrefri miljö för att varan ska få en längre hållbarhet. I’m green™ certifierad plast är framställd från just sockerrör, en förnyelsebar råvara, medan traditionell plast är framställd av fossil råvara såsom råolja eller naturgas. Sockerrören fångar in koldioxid från atmosfären under tillväxten vilket hjälper till att hålla nere växthuseffekten. Tillverkaren har utfört en livscykelanalys i produktionen av biologisk plast. Analysen visar att sockerrören avlägsnar mer än tre kg koldioxid från luften för varje kg bioplast som produceras. Både fossil och återvunnen plast tillför istället koldioxid till atmosfären i sin tillverkningsprocess.

Ofta planteras sockerrören på försämrad betesmark vilket hjälper till att återställa jorden. Dessutom används avfallet till uppvärmning i produktionen, vilket gör processen självförsörjande på energi. Överskottet av el skickas tillbaka på elnätet, vilket bidrar till en ren och effektiv energimatris. 80% av den energi som förbrukas i den gröna plastproduktionen kommer från förnyelsebara resurser.

I’m Green™ PE-plast har samma egenskaper som en fossil oljebaserad PE-plast, vilket gör att den kan återvinnas på samma sätt, tillsammans med andra plaster i hushållet.

PE-plast kan inte skapa en syrefri miljö, därför måste den kombineras med ett barriärmaterial som är mindre luftgenomträngligt. Detta gör att vi inte kan få en förpackning av 100% fossilfritt material. Vi har testat våra förpackningar med kol14-metoden som visar hur mycket av plastfilmen som kommer från icke fossilt material. Det är ett varierat resultat beroende på vilken förpackningskombination som mäts, men mellan 54%-78% av materialet kommer från en fossilfri råvara. Dessa förpackningar bär logotypen för certifieringen I’m Green™ och är återvinningsbara.

Forest Stewardship CouncilFSC

FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som har sitt huvudkontor i Bonn i Tyskland. FSC uppmuntrar till miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. Certifierade företag ska följa FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet.

FSC-certifierade skogsägare ska följa nationella och lokala lagar som rör miljöhänsyn, skogsbruk, ekonomi och bindande internationella överenskommelser. FSC-skogsbrukare ska därutöver följa FSC:s särskilda regler. FSC:s hänsynsregler slår bland annat vakt om hotade djur och växter, markens framtida förmåga att bära skog, säkra och sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen.

I FSC:s Principer och Kriterier finns övergripande riktlinjer för hur skogsbruket ska bedrivas och som gäller generellt över hela världen. Dessa övergripande regler ska sedan anpassas till de olika ländernas lokala förutsättningar och en av FSC:s viktigaste uppgifter är därför att stödja arbeten för utvecklande av nationellt anpassade FSC-skogsbruksstandarder. De globala principerna och kriterierna samt de nationella standarderna tas fram i samverkan mellan representanter för miljörörelse, sociala organisationer och representanter för näringslivet. Inget intresse ska få fullt genomslag för sina krav och alla beslut tas i konsensus mellan medlemmarna i de olika kamrarna, social, ekonomisk och miljö.