BD-Fisk Privacy Policy / Integritetspolicy

Privacy Policy / Integritetspolicy


Personal Data / Personuppgifter

Under the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR) personal data is defined as: “any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person”.

Enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) definieras personuppgifter som "all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare, såsom ett namn, ett personnummer, platsdata, en online-identifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identifierare hos den fysiska personen ".How we use your information / Hur vi använder din information

This privacy notice tells you how we, BD Fisk, will collect and use your personal data for. We use your personal data solely for the reasons for establishing contact in order to initialize, finalize och uphold contractual obligations. We only process personal information such as name, telephone, email. The processing activities mainly takes place within our customer relation databases, on email-servers, and in documents such as word and excel.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi, BD Fisk, samlar in och använder dina personuppgifter. Vi använder dina personuppgifter för att initiera, slutföra och upprätthålla avtalsförpliktelser med våra kunder och samarbetspartners. Vi behandlar endast personuppgifter som namn, telefon och e-post och detta sker huvudsakligen i våra egna kunddatabaser, på vår e-postserver och i dokument som exempelvis word och excel.Why does BD Fisk need to collect and store personal data? / Varför samlar vi personuppgifter?

In order for us to provide you with a service we need to collect personal data for correspondence purposes. In any event, we are committed to ensuring that the information we collect and use is appropriate for this purpose, and does not constitute an invasion of your privacy. In terms of being contacted for marketing purposes BD Fisk would contact you for additional consent.

För att vi ska kunna erbjuda dig en tjänst behöver vi samla personuppgifter. Detta sker via vår webbplats uteslutande i syftet att upprätta korrespondens. Under alla omständigheter är vi fast beslutna att se till att den information vi samlar in och använder är lämplig för detta ändamål och inte utgör ett onödigt intrång i din personliga integritet. Vad gäller kontakt med dig i marknadsföringssyfte, sker detta inte utan att BD Fisk kontaktar dig för samtycke.Will BD Fisk share my personal data with anyone else? / Kommer vi att dela dina uppgifter med någon annan?

We may pass your personal data on to third-party service providers contracted to BD Fisk in the course of dealing with you. Any third parties that we may share your data with are obliged to keep your details securely, and to use them only to fulfil the service they provide you on our behalf. When they no longer need your data to fulfil this service, they will dispose of the details in line with BD Fisk’s procedures. If we wish to pass your sensitive personal data onto a third party we will only do so once we have obtained your consent, unless we are legally required to do otherwise.

Vi kan vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part och tjänsteleverantörer vi har biträdesavtal med. Alla samarbetspartners är skyldiga att hålla dina uppgifter säkra och får bara använda dem för att uppfylla den tjänst de tillhandahåller på uppdrag av BD Fisk. När de inte längre behöver dina uppgifter för att uppfylla denna tjänst, kommer de att radera uppgifterna i enlighet med BD Fisks rutiner. Om vi ​​önskar vidarebefordra dina personuppgifter till en tredje part gör vi det bara när vi har erhållit ditt samtycke, såvida vi inte är skyldiga enligt lag att göra något annat.How will BD Fisk use the personal data it collects about me? / Hur kommer BD Fisk använda datat de samlar in?

BD Fisk will process (collect, store and use) the information you provide in a manner compatible with the EU’s General Data Protection Regulation (GDPR). We will endeavour to keep your information accurate and up to date, and not keep it for longer than is necessary. BD Fisk is required to retain information in accordance with the law, such as information needed for income tax and audit purposes. How long certain kinds of personal data should be kept may also be governed by specific business-sector requirements and agreed practices. Personal data may be held in addition to these periods depending on individual business needs.

BD Fisk kommer att behandla (samla, lagra och använda) den information du tillhandahåller på ett sätt som är förenligt med EU: s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Vi kommer att sträva efter att hålla din information noggrann och uppdaterad och inte lagra den längre än vad som behövs. BD Fisk är skyldig att behålla information i enlighet med lag, såsom information rörande inkomstskatt och revisionsändamål. Hur länge vissa typer av personuppgifter ska lagras kan också regleras av specifika branschkrav och överenskomna rutiner. Personuppgifter kan lagras utöver dessa perioder beroende på individuella affärsbehov.Under what circumstances will BD Fisk contact me? / Vid vilka omständigheter kommer BD Fisk att kontakta mig?

Our aim is not to be intrusive, and we undertake not to ask irrelevant or unnecessary questions. Moreover, the information you provide will be subject to rigorous measures and procedures to minimize the risk of unauthorized access or disclosure.

Vårt mål är att ej vara påträngande, och vi förbinder oss att inte fråga irrelevanta eller onödiga frågor. Dessutom kommer informationen du lämnar att bli föremål för noggranna åtgärder och förfaranden för att minimera risken för obehörig åtkomst eller utlämnande.Can I find out the personal data that the organisation holds about me? / Kan jag får information rörande min persondata BD Fisk lagrar?

BD Fisk at your request, can confirm what information we hold about you and how it is processed. If BD Fisk does hold personal data about you, you can request the following information:

 • Identity and the contact details of the person or organisation that has determined how and why to process your data. In some cases, this will be a representative in the EU.
 • Contact details of the data protection officer, where applicable.
 • The purpose of the processing as well as the legal basis for processing.
 • If the processing is based on the legitimate interests of BD Fisk or a third party, information about those interests.
 • The categories of personal data collected, stored and processed.
 • Recipient(s) or categories of recipients that the data is/will be disclosed to.
 • If we intend to transfer the personal data to a third country or international organisation, information about how we ensure this is done securely. The EU has approved sending personal data to some countries because they meet a minimum standard of data protection. In other cases, we will ensure there are specific measures in place to secure your information.
 • How long the data will be stored.
 • Details of your rights to correct, erase, restrict or object to such processing.
 • Information about your right to withdraw consent at any time.
 • How to lodge a complaint with the supervisory authority www.datainspektionen.se
 • Whether the provision of personal data is a statutory or contractual requirement, or a requirement necessary to enter into a contract, as well as whether you are obliged to provide the personal data and the possible consequences of failing to provide such data.
 • The source of personal data if it wasn’t collected directly from you.
 • Any details and information of automated decision making, such as profiling, and any meaningful information about the logic involved, as well as the significance and expected consequences of such processing.


BD Fisk kan på din förfrågan bekräfta vilken information vi har om dig och hur den behandlas. Om BD Fisk lagrar personuppgifter om dig kan du begära följande information:

 • Identitet och kontaktuppgifter för den person eller organisation som har bestämt hur och varför vi behandlar dina uppgifter. I vissa fall kommer detta att vara en representant i EU.
 • Kontaktuppgifter för Dataskyddsombud, om tillämpligt.
 • Syftet med behandlingen samt den rättsliga grunden för behandlingen.
 • Om bearbetningen baseras på BD Fisks eller en tredje parts legitima intressen, information om dessa intressen.
 • De kategorier av personuppgifter som samlas in, lagras och behandlas.
 • Mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna ska lämnas till.
 • Om vi ​​avser att överföra personuppgifter till ett tredjeland eller en internationell organisation, information om hur vi gör detta säkert. EU har godkänt möjligheten att skicka personuppgifter till vissa länder när de uppfyller en minsta standard för dataskydd. I andra fall kommer vi att se till att det finns särskilda åtgärder för att säkra din information.
 • Hur länge data lagras.
 • Detaljer om dina rättigheter att korrigera, radera, begränsa eller protestera mot sådan behandling.
 • Information om din rätt att när som helst återkalla samtycke.
 • Hur man lämnar in ett klagomål vid tillsynsmyndigheten www.datainspektionen.se
 • Huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsmässigt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal, samt om du är skyldig att lämna personuppgifter och eventuella konsekvenser av att inte lämna uppgifterna.
 • Källan till personuppgifter om datat inte samlades in direkt från dig.
 • Eventuella detaljer och information om automatiserad beslutsfattande, såsom profilering och eventuell information om den aktuella logiken, samt betydelsen och förväntad konsekvens av sådan behandling.


What forms of ID will I need to provide in order to access this? / Hur identifierar jag mig för att få tillgång till detta?

Passport, driving licence, birth certificate, utility bill (from last 3 months), etc.
Pass, körkort, födelsecertifikat, etc.

GDPR Owner:

konsumentkontakt@bdfisk.se

BD Fisk AB
Besiktningsvägen 10
973 45 Luleå, Sweden